Poster Image For Mobiles
INFORMACJE O REALIZOWANYCH PROJEKTACH

PROJEKTY UE

FOLPAK - Projekty UE

Zapytanie ofertowe
Folpak Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w projekcie pt: „Opracowanie przeciwdrobnoustrojowej folii polietylenowej do pakowania żywności Active Foil (AF)” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Dokumentacja zamówienia:

Zapytanie ofertowe – Urządzenie konfekcjonujące folię 3 warstwową
FOLPAK - Projekty UE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
Proinnowacyjne usługi doradcze celem wdrożenia innowacji produktowej 
w Folpak sp. z o. o.

Cel projektu:
Zwiększenie potencjału do wdrożenia, a w następstwie tego wdrożenie we własnym przedsiębiorstwie innowacji produktowej oraz marketingowej i organizacyjnej. Przedmiotowa zmiana procesu produkcji planowana do wdrożenia w przedsiębiorstwie będzie wiązała się 
z wprowadzeniem nowych praktyk biznesowych w zakresie produkcji wyrobów, które będą obejmować nowe procedury wykonywania czynności. Przedsiębiorstwo zamierza wdrożyć innowację technologiczną produktową - 3-warstwowa aktywna folia opakowaniowa Active Foil z kompozytem PEFB. Folpak sp. z o.o. zamierza przemodelować obecną strategię marketingową - oferta ma charakteryzować się wysoką innowacyjnością produktów, niespotykanych na polskim rynku cechujących się najwyższą wytrzymałością.


Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-18-0006/17

Całkowita wartość projektu: 295 200,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 154 980,00 PLN
FOLPAK - Projekty UE

„FOLPAK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności Folpak Sp. z o.o. dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego i efektywne wykorzystanie wzornictwa w działalności firmy” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności Spółki, co w szczególności przełoży się na wdrożenie nowych, innowacyjnych produktów na rynek i wzmocnienie pozycji firmy.

Planowane efekty:
Dzięki realizacji projektu wzrośnie konkurencyjność i przychody firmy oraz polepszy się znajomość i dopasowanie oferty do trendów, potrzeb i oczekiwań rynku. Efektem realizacji projektu będzie również uspójnienie działań wraz ze sposobem komunikacji pod kątem wzorniczym, wejście na nowe rynki zagraniczne oraz wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.

Wartość projektu: 58 794,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 40 630,00 zł

Informacja o wyniku postępowania z dnia 14.02.2017 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia mającego na celu wyłonienie Wykonawcy dla realizacji usług doradczych w zakresie innowacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W wyniku dokonanej analizy ofert do realizacji przedmiotu zamówienia wyłoniono firmę: Netrix Group sp. z o.o.FOLPAK - Projekty UE

Folpak Sp. z .o.o. informuje, iż w wyniku postepowania ofertowego na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma Soul & Mind Group Sp. z o.o.

FOLPAK - Projekty UE

Folpak Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego
wraz z opracowaniem strategii wzorniczej na potrzeby projektu pt.

„Wzrost konkurencyjności Folpak Sp. z o.o. dzięki przeprowadzeniu audytu wzorniczego i efektywne wykorzystanie wzornictwa w działalności firmy”.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Dokumentacja do pobrania poniżej:

- Załącznik nr 1,
- Załącznik nr 2,
- Załącznik nr 3,
- Zapytanie ofertowe
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalnoúci B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MĆP. Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie FOLPAK sp. z o.o.

Termin składania ofert:
18.03.2016 r. do godziny 10:00

Dokumentacja zamówienia do pobrania poniżej:

- Zapytanie ofertowe,
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
- Załącznik nr 2 - Wzór umowy warunkowej z Wykonawcą.


FOLPAK - Projekty UE
W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 17.12.2015r. na stanowisko: „Kierownik naukowy projektu – koordynator badań spektroskopowych” – został wybrany Pan Józef Cebulski

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 17.12.2015r. na stanowisko: „Koordynator badań chemicznych i procesów syntezy” – został wybrany Pan Stanisław Wołowiec

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 17.12.2015r. na stanowisko: „Koordynator badań molekularnych in vitro na liniach komórkowych człowieka” – została wybrana Pani Izabela Zawlik

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 17.12.2015r. na stanowisko: „Koordynator badań synchrotonowych i mikroskopowych” – został wybrany Pan Marian Cholewa

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 17.12.2015r. na stanowisko: „Pracownik laboratoryjny – prowadzenie hodowli linii komórkowych, przeprowadzanie testów geno i cytotoksyczności” – została wybrana Pani Monika Stompor

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 17.12.2015r. na stanowisko: „Asystent laboratoryjny – synteza nanocząstek, analizy spektroskopowe i mikroskopowe” – został wybrany Pan Kamil Szmuc

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 17.12.2015r. na stanowisko: „Asystent laboratoryjny – synteza nanocząstek, analizy spektroskopowe i mikroskopowe” – została wybrana Pani Dominika Szmuc

FOLPAK - Projekty UE

Folpak sp. z o.o. realizuje projekt pt.

„Opracowanie przeciwdrobnoustrojowej folii polietylenowej do pakowania żywności – Active Foil"

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw,
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach
 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest opracowanie innowacyjnej 3warstwowej folii opakowaniowej zawierającej fungicydy i środki bakteriobójcze Active Foil oraz technologii jej produkcji.

Planowane efekty: opracowanie technologii otrzymywania nanocząsteczek Ag(0) zdyspergowanych w nośniku nieorganicznym (żelu krzemionkowym lub hydroksyapatycie) oraz opracowanie nowego produktu: wielowarstwowej folii AF z kompozytem PEFB Active Foil.

Wartość projektu: 3 287 882,35 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 572 648,98 zł


 

FOLPAK - Projekty UE

Firma „FOLPAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozpoczęła realizację projektu z Działania CSR
współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w „FOLPAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” „Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B”

Zakres i cel projektu: Celem projektu jest wzrost zainteresowania budowaniem odpowiedzialnego społecznie modelu biznesu w zakresie CSR Numer wniosku: 00294-16/9-SPPW/2

Harmonogram realizacji projektu: 01.06.2014 – 31.12.2014 Wartość współfinansowania w CHR: 29 558,96


Korzyści związane z projektem:
– Opracowanie strategii CSR i metod raportowania – Zwiększenie wiarygodności firmy jako solidnego partnera w biznesie i uczciwego pracodawcy – Podniesienie kwalifikacji personelu poprzez m.in. wykorzystanie narzędzi ICT w komunikacji – upowszechnianie zasad CSR

Ochrona środowiska: – Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko (mniejsze zużycie papieru, ograniczenie, zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie ilości odpadów i ścieków, wprowadzenie zasad Eko-biura, wymiana oświetlenia na energooszczędne) – Wzrost efektywności procesów (niższe koszty) i wzrost jakości współpracy (wewnętrznej i zewnętrznej)

Relacje z pracownikami: – Wprowadzenie zasad eko-biura – Audyt organizacyjny – Poprawa komunikacji wewnątrz firmy

Zaangażowanie społeczne: – Wypracowanie wysokiego standardu obsługi klienta i nowej (wyższej) jakości produktu – Usprawnienie dwustronnej komunikacji w całym łańcuchu dostaw i w całym cyklu życia produktu – Podniesienie jakości procesów produkcji, dostaw i obsługi interesariuszy – Wykreowanie zmian zasad podejmowania decyzji biznesowych przez interesariuszy (otoczenie) w taki sposób że zaczną oni dostrzegać i uwzględniać w swoich decyzjach zasady CSR – Wdrożenie wystandaryzowanego systemu raportowania w 3 obszarach CSR – zwiększanie efektywności działań w aspekcie długoterminowym – Optymalizacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa – Umacnianie wizerunku firmy jako dobrego partnera w biznesie stosującego zasady CSR Departament Programów Pilotażowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa


 

FOLPAK - Projekty UE
„Zakup aplikacji B2B ( wraz z kodem źródłowym i prawem do modyfikacji )” „Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B”

FOLPAK sp. z o.o. 35-504 Rzeszów, ul. Mielecka 28

wartość projektu 289.000 zł

Działanie zrealizowane dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE

 

Background Image

ZMIENIAMY SIĘ DLA OTOCZENIA.

Z dumą realizowaliśmy projekt z Działania CSR współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Działania i korzyści

Dowiedz się jakie działania podejmujemy dla poprawy relacji z otoczeniem.

Odwiedź witrynę FOLPAK CSR